คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ เกี่ยวกับเรา Vision Board of Directors Business Share Holders Annual Report CSR ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 


Requisition for the Shareholders to propose agenda for the 2015 Annual General Shareholders’ Meeting

Last Update : September 22 ' 2014

1. Notification on the resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 10/2557 Version : Thai Version English (10/2014)

2. Criteria for the right of Saha-Union Public Company Limited of shareholder to propose agenda at the AGM in Advance Version : Thai
Version English

3. Proposal for the Board of Directors’ determination. To be incorporated into the 22nd General Shareholders’ Meeting. (Form A SU Version Thai) Version English

 Send proposal online for agenda of the 2015 shareholder meeting to company Directors'

Please propose us From 1 October 2014 To 31 January 2015


Minutes from the Annual General Meeting of Shareholders No. 21.(Version Thai) (update : May 7, 2014)


Annual Report 2013

(April 21 ' 2014)

Annual Report 2013 (Thai)

(March 26 ' 2014)

Invitation to attend the 21st Annual General Meeting of Shareholders

on Thursday, April 24, 2014 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No. 1828 Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok

Last Update : March 21 ' 2014

1. Notification on the resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 3/2014 Version : Thai

2. Notification on the resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 3/2014 Version : Eng

3. Invitation to attend the 21st Annual general Meeting of Shareholders for the year 2014 Version : Thai

4. Invitation to attend the 21st Annual general Meeting of Shareholders for the year 2014 Version : Eng

5. Copy of the Minutes of the 20th Annual General Meeting of Shareholders Version : Thai

6. Copy of the Minutes of the 20th Annual General Meeting of Shareholders Version : Eng

7. C.V. of the candidates proposed for appointment as Directors and list of the Company Directors. Version : Thai

8. C.V. of the candidates proposed for appointment as Directors and list of the Company Directors. Version : Eng

9. Definition of Independent Directors who were appointed. Version : Thai

10. Definition of Independent Directors who were appointed. Version : Eng

11. Criteria and procedures for nominating the Directors. Version : Thai

12. Criteria and procedures for nominating the Directors.Version : Eng

13. Articles of Association of the Company in respect to the Meeting of Shareholders.Version : Thai

14. Articles of Association of the Company in respect to the Meeting of Shareholders. Version : Eng

15. Proxy Form Version : Thai + Eng

16. Map of the venue for the Meeting Version : Thai + Eng


เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

Last Update : September 19 ' 2013

1. หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

3. แบบเสนอวาระ แบบ ก ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 ส่งเสนอวาระการประชุมแบบ online

 Send proposal online for agenda of the 2014 shareholder meeting to company Directors'

โดยบริษัทฯจะเริ่มให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557


Last update : May 3, 2013

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20


Last update : April 26, 2013

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20

Report on the Annual General Shareholders' Meeting No.20

Annual Report 2012

รายงานประจำปี2555

(March 22 ' 2013)

เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

Last Update : March 22 ' 2013

1. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SUC ครั้งที่ 3/2556 Version : Thai

2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SUC ครั้งที่ 3/2556 Version : Eng

3. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 Version : Thai

4. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 Version : Eng

5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 Version : Thai

6. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 Version : Eng

7. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท Version : Thai

8. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท Version : Eng

9. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ Version : Thai

10. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ Version : Eng

11. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ Version : Thai

12. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ Version : Eng

13. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Version : Thai

14. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Version : Eng

15. หนังสือมอบฉันทะ Version : Thai + Eng

16. แผนที่สถานที่จัดประชุม Version : Thai + Eng


คู่มือการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

(UPDATE: March 08 '2013)

เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

Last Update : September 27 ' 2012

1. หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

3. แบบเสนอวาระ แบบ ก ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 ส่งเสนอวาระการประชุมแบบ online

 Send proposal online for agenda of the 2012 shareholder meeting to company Directors'

โดยบริษัทฯจะเริ่มให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555


Last update : May 4, 2012

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19


Last update : April 18, 2012

Annual Report 2011 (Part 1)
Annual Report 2011 (Paer 2)
[Audit Committee'sReport , The Responsibility of the Board of Directors to the Financial Report ,Report of Independent Auditor and Financial Statements]
Annual Report 2011 (Part 3)
[Notes to Financial Statements Part 1]
Annual Report 2011 (Part 4)
[Notes to Financial Statements Part 2]

Last update : March 26, 2012

รายงานประจำปี 2554 ฉบับภาษาไทย (Part 1)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ,รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ,รายงานของผุ้สอบบัญชีรับอนุญาต,งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ฯลฯ(Paer 2)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม(Part 3)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม(Part 4)


เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

Last Update : March 23 ' 2012

1. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SUC ครั้งที่ 3/2555 Version : Thai

2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SUC ครั้งที่ 3/2555 Version : Eng

3. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 Version : Thai

4. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 Version : Eng

5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 Version : Thai

6. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 Version : Eng

7. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท Version : Thai

8. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท Version : Eng

9. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ Version : Thai

10. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ Version : Eng

11. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ Version : Thai

12. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ Version : Eng

13. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Version : Thai

14. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Version : Eng

15. หนังสือมอบฉันทะ Version : Thai + Eng

16. แผนที่สถานที่จัดประชุม Version : Thai + Eng


เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

Last Update : December 26 ' 2011

1. หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

3. แบบเสนอวาระ แบบ ก ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 Send proposal online for agenda of the 2012 shareholder meeting to company Directors'

โดยบริษัทฯจะเริ่มให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555


Last update : May 5, 2011

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

Last update : April 6, 2011

สาส์นจากท่านประธาน
Directors Report (Updated:July 13,2011)
ข้อมูลทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
General Information Saha-Union Public Company Limited and Its Subsidiaries (Updated:July 13,2011)
รายงานประจำปี 2553 ฉบับภาษาไทย
Annual Report 2010 (Updated:June 8,2011)


Last update : March 25, 2011

เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับภาษาไทย
หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับอังกฤษ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ฉบับภาษาไทย
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ฉบับภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ฉบับภาษาไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป้นกรรมการบริษัท และรายชื่อกรรมการบริษัท ฉบับภาษาไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ฉบับภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ฉบับภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม ฉบับภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แผนที่สถานที่ประชุม ฉบับภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ


Past data

:: Annual Report 2009
English

SUC2009Eng

SUC2009Eng
Thai SUC2009 SUC2009
     
:: Annual Report 2008
English

su2008eng.zip

SU2008eng.pdf
Thai su2008th.zip SU2008Thai.pdf
     
:: Annual Report 2007
English

su2007eng.zip

 
Thai su2007th.zip  
     
:: Annual Report 2006
English

sug2006.zip

(1.9 MB)
Thai su2006.zip (2.3 MB)
     
     
     
:: Annual Report 2005
English

su2005ENG.zip

(1.83 MB)
Thai su2005thai.zip (2.10 MB)
     
:: Annual Report 2004
English

su2004_E.zip

(1.83 MB)
Thai su2004_th.zip (2.10 MB)
     
:: Annual Report 2003
English

su2003.zip

(1.05mb)
Thai su2003_th.zip (1.28mb)
     
:: Annual Report 2002
English

su2002.zip

(1.05mb)
Thai su2002_th.zip (1.28mb)
     
:: Annual Report 2001
English

sug2001.zip

(0.99mb)
Thai su2001_th.zip (0.97mb)
     
    Home | About us | Product | Other Service | Factory Location | Opportunity | Contacts | Downloads | Saha Group Link | Site Map Copyright© 1999 Saha Union Public Company Limited, All right reserved.